Asset Publisher Asset Publisher

Park krajobrazowy

W zasięgu terytorialnym Nadleśnictwa Osusznica nie ma parków krajobrazowych. Zlokalizowany jest natomiast fragment otuliny Parku Krajobrazowego „Dolina Słupi". Strefa ochronna (otulina) nie jest formą ochrony w rozumieniu ustawy o ochronie przyrody.

Park Krajobrazowy „Dolina Słupi" został powołany na mocy uchwały Nr X/42/81 Wojewódzkiej Rady Narodowej w Słupsku z dnia 8 grudnia 1981 r. w celu ochrony polodowcowego krajobrazu środkowego biegu rzeki Słupi oraz jej dorzecza. Park obejmuje obszar o powierzchni 37 040 ha.