Asset Publisher Asset Publisher

Ochrona lasu

Lasy położone w północnej części obrębu Osusznica i północno-zachodniej części obrębu Sierżno charakteryzują się dość dużą odpornością na działanie czynników szkodo-twórczych. Sprzyja temu stosunkowo wysoka żyzność siedlisk oraz duże zróżnicowanie gatunkowe i wiekowe drzewostanów. Znacznie bardziej podatne na szkody ze strony czynników biotycznych i abiotycznych są drzewostany w pozostałej, większej części Nadleśnictwa.

W ubiegłym okresie w Nadleśnictwie Osusznica największe zagrożenia związane były z występowaniem brudnicy mniszki (2012r. zwalczano na powierzchni 9766 ha z czego 2098 ha na terenach lasów prywatnych, 2004r. - na pow. 3747 ha, zwalczano na pow. 1156 ha), strzygoni choinówki (2000r. - na pow. 6064 ha, zwalczano na pow. 5400 ha), przypłaszczka granatka (2006r. - 752 ha, zwalczano na pow. 591 ha.), zwó­jek (2004r. - na pow. 373 ha), boreczników (2003 r. - na pow. 3256 ha), poprocha cetyniaka (2008r . -na pow. 483 ha)  .Na powierzchni 7437,18 ha stwierdzono występowa­nie ognisk gradacyjnych rozrodu pierwotnych szkodników sosny.

Gatunkiem panującym na terenie Nadleśnictwa jest sosna rosnąca na siedliskach borowych. Całość lasów Nadleśnictwa zaliczono do II kategorii zagrożenia pożarowego. Zapalność roślinności jest duża i zależy od pory roku. Największe zagrożenie powstania pożarów występuje w okresie wiosennym a również w okresie występowania suszy letniej i jesienne.

W latach 2002-2012 na terenie Nadleśnictwa wystąpiło 27 pożarów lasu na łącznej powierzchni 5,54 ha. Na terenie Nadleśnictwa znajdują się 2 dostrzegalnie ppoż., 1 baza sprzętu  ppoż. oraz 17 punktów czerpania wody oraz 86,60 km dojazdów pożarowych.

Sporządził specjalista SL ds. Ochrony lasu

Paweł Prądzyński