Wydawca treści Wydawca treści

Deklaracja dostępności

Lasy Państwowe zobowiązują się zapewnić dostępność swoich stron internetowych zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do stron jednostek LP w domenie: .lasy.gov.pl

Data publikacji strony internetowej: 2012-07-01.

Data ostatniej dużej aktualizacji: 2019-03-06.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

  • brak alternatywy dla treści nietekstowych (filmy, nagrania dźwiękowe, obrazy fotograficzne, grafiki i infografiki);
  • na stronie występują elementy o niewystarczającym minimalnym kontraście.

Oświadczenie sporządzono dnia 2020.07.20 r. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą odpowiedzialną jest Pan Marek Matecki: tel. 22 185 53 63; email: dostepnosc.cyfrowa@lasy.gov.pl). Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Nadleśnictwo Osusznica, Osusznica 3, 77-130 Lipnica.

Siedziba Nadleśnictwa Osusznica znajduje się w jednym budynku, na terenie zarządzanym przez Nadleśnictwo Osusznica.

Pojazdy parkowane są na ogólnodostępnym parkingu przed budynkiem. Na parkingu nie ma wyznaczonych miejsc postojowych dla osób niepełnosprawnych.

Wejście główne przystosowane jest dla osób niepełnosprawnych, wyposażone jest w pochylnie dla osób korzystających z wózka i nie posiada progu. Przy drzwiach automatycznych znajduje się dzwonek do  ewentualnego wezwania pomocy przy poruszaniu się po budynku nadleśnictwa.

Do budynku dostać się można również za pomocą wejścia od strony wewnętrznego parkingu na terenie nadleśnictwa, przeznaczonego wyłącznie dla osób uprawnionych – nie jest ono przystosowane dla osób niepełnosprawnych. Parking wewnętrzny przeznaczony jest tylko dla samochodów i osób uprawnionych do wjazdu na teren nadleśnictwa.

Standardowe godziny przebywania pracowników na terenie budynku to godziny 07:00 – 15:00.

Budynek posiada 2 kondygnacje użytkowe, w budynku może przebywać jednocześnie 70 osób.

Poruszanie się osób niepełnosprawnych, ze względu na brak windy i pochylni, możliwe jest wyłącznie na poziomie parteru.

Drzwi i przejścia w budynku posiadają minimalną szerokość 90 cm, umożliwiającą skorzystanie z przejścia osobie niepełnosprawnej.

Korytarze przebiegają na różnych poziomach przez długość całego piętra. Wejścia do pomieszczeń biurowych nie posiadają progów.

Budynek nie posiada szczególnych oznaczeń ani systemów dźwiękowych ułatwiających poruszanie się osobom niewidzącym lub słabowidzącym, natomiast szeroki korytarz i brak progów umożliwiają poruszanie się z psem asystującym.

Na parterze budynku znajduje się toaleta przystosowana dla osób niepełnosprawnych.

Ze względu na położenie części pomieszczeń biurowych na piętrze, gości z niepełnosprawnością uniemożliwiającą korzystanie ze schodów przyjmuje się w sali konferencyjnej znajdującej się na parterze.

W budynku nie ma szczególnych oznaczeń ani systemów dźwiękowych ułatwiających poruszanie się osobom niewidomym i słabowidzącym.

Budynek obsługiwany jest przez pracowników posługujących się językiem polskim, część z nich posługuję się również językiem angielskim. Wśród pracowników nie ma tłumacza języka migowego.

W celu ułatwienia rozstrzygnięcia danej sprawy bądź ustalenia terminu spotkania wskazany jest kontakt telefoniczny na nr +48 59 82 18 367 lub e-mailowo na adres osusznica@szczecinek.lasy.gov.pl.